ការពារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់រោងចក្រ ម៉ាស៊ីនឡចំហាយ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃប្រតិបត្តការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក។

ដោយហេតុនេះហើយ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្នក និងនយោជិតរបស់លោកអ្នក ទទួលបាននូវការធានារ៉ាប់រងលើហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងដោយការផ្ទុះ ឬការដួលរលំ និងហានិភ័យនៃភារៈទទួលខុសត្រូវលើតតិយជនដែលអាចកើតឡើងដោយឧប្បត្តិហេតុនេះដែរ។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ ។

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងការផ្ទុះម៉ាស៊ីនឡចំហាយរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ ផ្តល់ការការពារហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងករណីដែលមានការផ្ទុះ និង/ឬ ការដួលរលំនៃឡចំហាយ រួមមាន៖
ការខូចខាត (ក្រៅពីអគ្គិភ័យ) ទៅលើម៉ាស៊ីនឡចំហាយដោយផ្ទាល់ និងទ្រព្យសម្បត្តិដទៃទៀតដែលជារបស់លោកអ្នក ដែលស្ថិតនៅជុំវិញ ម៉ាស៊ីនឡចំហាយនោះ
ភារៈទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លើមរណភាព ឬរបួសរាងកាយរបស់ភាគីទីបី (ក្រៅពីនយោជិតរបស់លោកអ្នក)
ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគីទីបី


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ការទាមទារសំណង

នៅក្នុងករណីដែលមានការផ្ទុះ ឬការដួលរលំ ម៉ាស៊ីនឡចំហាយ សូម៖

  • រក្សាទុកភស្តុតាងជាក់ស្តែងនៃការខូចខាតសម្រាប់ឱ្យពួកយើងត្រួតពិនិត្យ
  • ធ្វើការជួសជុលការខូចខាតនៅក្នុងករណីដែលពួកយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់ដោយលាយលក្ខណ៍អក្សរប៉ុណ្ណោះ
  • កុំទទួលកំហុសជាមួយភាគីទីបី ឬធ្វើការផ្តល់ជូន ឬសន្យា ឬធ្វើការទូរទាត់ប្រាក់សំណងណាមួយដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីពួកយើងអោយសោះ
  • ផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញ និងការសហការដល់ពួកយើង ដោយសារតែពួកយើងអាចត្រូវការព័ត៌មានទាំងនោះសម្រាប់ការកាត់ក្តី ការពារក្តី ឬសម្របសម្រួលការទាមទារសំណងណាមួយ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ (+៨៥៥) ០៩៥ ៥៥៥ ៣២៨ ឬទាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ claims_pem@forteinsurance.com ​។

 

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ