ការពារខ្លួនលោកអ្នក និងក្រុមការងាររបស់លោកអ្នកពីការចំណាយដ៏ខ្ពស់សម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាល និងការវះកាត់

ការពារខ្លួនលោកអ្នក និងក្រុមការងាររបស់លោកអ្នកពីការចំណាយដ៏ខ្ពស់សម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាល និងការវះកាត់ ដោយចំណាយត្រឹមតែ ១២ សេនក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់ការសម្រាក ព្យាបាល និងការវះកាត់ដ៏ទូលំទូលាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ផ្តល់នូវការការពារចាប់ពីការពិគ្រោះព្យាបាលមុនពេលសម្រាកព្យាបាល ឬវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យ រហូតដល់ការព្យាបាលក្រោយពេលសម្រាកព្យាបាល ឬវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យ។ គម្រោងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងខ្ញុំផ្តល់ការធានាលើតម្រូវការទាំងអស់របស់លោកអ្នក ក្នុងការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងការវះកាត់ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានជំងឺ ឬរបួសពីគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ជាមុនទៅឱ្យមន្ទីរពេទ្យឡើយ។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ។

 

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

ថ្លៃវះកាត់ព្យាបាល
ការពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ
ការព្យាបាលបន្ទាន់ក្នុងអំឡុង ២៤ ម៉ោងបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់
ការតាមដានព្យាបាលបន្ទាប់ពីចេញពីមន្ទីរពេទ្យ (៣០ថ្ងៃបន្ទាប់)
ថ្លៃបន្ទប់ និងអាហារពេលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ (រហូតដល់ ៩០ ថ្ងៃ)
ការសម្រាកព្យាបាលនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ (រហូតដល់ ​២០ ថ្ងៃ)
ការព្យាបាលក្រោយពេលសម្រាកព្យាបាល ឬវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យ(រហូតដល់ ៩០ ថ្ងៃ)
តើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាកពេទ្យ និងវះកាត់ធានាលើអ្វីខ្លះ?

ភាពងាយស្រួលរបស់លោកអ្នកគឺជាអត្ថិភាពចំបង។ កញ្ចប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះផ្តល់ការធានាលើរាល់ការចំណាយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់។ លើសពីនេះ លោកអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យដៃគូរបស់យើងដែលឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ទទួលសេវាកម្មថែទាំសុខភាពដ៏ប្រសើរបំផុត។ ក្រៅពីភាពងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យដៃគូ លោកអ្នកក៏ទទួលបានការផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ថ្លៃបន្ទប់ និងអាហារពេលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រមទាំងការផ្តល់ការធានាលើការព្យាបាលធ្មេញផងដែរ។

ការផ្តល់ការធានាលើធ្មេញ
មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ
យើងខ្ញុំក៏ផ្តល់ការធានាលើការព្យាបាលធ្មេញធម្មជាតិរឹងមាំល្អដែលខូចខាតបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។
ទទួលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដៃគូដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ជាមុនទៅឱ្យមន្ទីរពេទ្យឡើយ។
ទទួលបានការផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ថ្លៃបន្ទប់ និងអាហារពេលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
លោកអ្នកនឹងទទួលបានការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ថ្លៃបន្ទប់ និងអាហារពេលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ប្រសិនបើលោកអ្នកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ។


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
របៀបទាមទារសំណង
តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកការទាមទារសំណងមែនទេ? មានវិធីមួយចំនួនដែលលោកអ្នកអាចទាមទារសំណងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាល និងការវះកាត់ ពីក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ហើយវាអាស្រ័យលើថាតើលោកអ្នកទទួលការព្យាបាលពី
ក) មន្ទីរពេទ្យដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ
ខ) បណ្តាញមន្ទីរពេទ្យរបស់ ប.ស.ស ឬ
គ) មន្ទីរពេទ្យដែលមានអាជ្ញាបណ្ណផ្សេងទៀត។
សូមទាញយកទម្រង់បែបបទនៃការទាមទារសំណង ហើយពិនិត្យស្វែងយល់អំពីវិធានទាមទារសំណង ដើម្បីទទួលបានការណែនាំសាមញ្ញងាយៗអំពីរបៀបទាមទារសំណង ព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលយើងខ្ញុំត្រូវការពីលោកអ្នក និងសិក្សាអំពីដំណើរការដោះស្រាយការទាមទារសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។
ទាញយកឯកសារ(ទម្រង់បែបបទនៃទាមទារសំណង)
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ