បានទិញរួចហើយ? ស្វែងរកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក

ចាំជួយលោកអ្នកពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការជំនួយបំផុត

CancKoampea (គាំពារមហារីក) មានគោលបំណងកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយ និងទុក្ខលំបាកសម្រាប់លោកអ្នក និងក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលត្រូវបានរកឃើញនូវជំងឺមហារីកធ្ងន់ធ្ងរ។ ក្នុងករណីអកុសលដែលរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ជាក់ថាមានជំងឺមហារីកធ្ងន់ធ្ងរ នោះអ្នកត្រូវបានធានានឹងទទួលបាន 100% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានាហើយអាចប្រើប្រាស់ថវិកានោះតាមតម្រូវការ។ 

ស្វែងយល់ព័ត៌មានបន្ថែម - ទាក់ទងមកកាន់ +855 23 855 077 នៅថ្ងៃនេះ

អត្ថប្រយោជន៍គោល

ការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជំងឺមហារីកដែលអាចជួយអ្នកកាត់បន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងល្អប្រសើរ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវាបំផុត។ ជាមួយ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគាំពារជំងឺមហារីក លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍រួមមាន៖

អត្ថប្រយោជន៏មានភាពងាយស្រួលយល់
ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដែលមានភាពងាយស្រួលយល់ និងមានតម្លៃសមរម្យតាមតម្រូវការរបស់អ្នក
បន្តការធានាយ៉ាងតិច 5ឆ្នាំ
គម្រោងនេះត្រូវបានបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដង ដោយមិនចាំបាច់មានការវាយតម្លៃហានិភ័យឡើងវិញ និងអាស្រ័យលើការទទួលបុព្វលាភបន្តបានទាន់ពេលវាលា។​ អ្នក និងគ្រួសារអ្នកអាចបន្តការធានារហូតដល់អាយុ 74ឆ្នាំ គិតតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចុងក្រោយ។
ថវិការចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺមហារីកចាប់ពីថ្ងៃទី 181
ផ្ដល់សំណងមរណភាពដោយសារជំងឺមហារីកដែលមរណភាពនេះ កើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី 181 គិតចាប់ពីកាលបរិច្អេទមានសុពលភាពដំបូងរបស់សមាជិកធានារ៉ាប់រង។
តើការធានាមានអ្វីខ្លះ?

អ្នកនឹងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗគ្នា អាស្រ័យលើពេលដែលអ្នកបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកលើកដំបូង។ ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗគ្នា មានដូចខាងក្រោម៖

 

 

សំណងសម្រាប់ជំងឺមហារីក ពីថ្ងៃទី 1ដល់ថ្ងៃទី 180
សំណងសម្រាប់ជំងឺមហារីក ពីថ្ងៃទី 181ដល់ថ្ងៃទី 365
សំណងសម្រាប់ជំងឺមហារីក ពីថ្ងៃទី 366
ថវិកាចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺមហារីក 181

 

 

តារាងអត្ថប្រយោជន៍ គម្រោងធម្មតា

ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង

សម្រាប់សមាជិកធានារ៉ាប់រងម្នាក់ៗក្នុងរយៈពេលធានារ៉ាប់រង (អាចទិញបានរហូតដល់4ដង នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងធម្មតា)

5,000ដុល្លារ

(អតិបរមា 20,000ដុល្លារ)

ជំងឺមហារីក 1-180

រោគវិនិច្ឆ័យឃើញដំបូងចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដល់ថ្ងៃទី180 គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានសុពលភាពដំបូងរបស់សមាជិកធានារ៉ាប់រង (បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនឹងបញ្ចប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជំងឺមហារីកត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញ ហើយគ្មានអត្ថប្រយោជន៍ណាផ្សេងត្រូវបានទូទាត់ជូនទេ លើកលែងតែអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវបានធានានេះ) 

20ដុល្លារ

ជំងឺមហារីក 181 -365

រោគវិនិច្ឆ័យឃើញដំបូងចាប់ពីថ្ងៃទី181 ដល់ថ្ងៃទី365 គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានសុពលភាពដំបូងរបស់សមាជិកធានារ៉ាប់រង

20% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង

ជំងឺមហារីក 366

រោគវិនិច្ឆ័យឃើញដំបូងចាប់ពីថ្ងៃទី366 គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានសុពលភាពដំបូងរបស់សមាជិកធានារ៉ាប់រង

100% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង

ថវិកាចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺមហារីក 181

មរណភាពដោយសារជំងឺមហារីកដែលមរណភាពនេះកើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទិ181 គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានសុពលភាពដំបូងរបស់សមាជិកធានារ៉ាប់រង

500ដុល្លារ
អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ខាងលើអាចទូទាត់ជូនបាន លុះត្រាតែសមាជិកធានារ៉ាប់រងមានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលនៅមានសុពលភាព។ ករណីដែលកើតមានមុនពេលទិញធានារ៉ាប់រង មិនត្រូវបានធានាទេ។

 

មើលតារាងតម្លៃឥឡូវនេះ ហើយទទួលបាននូវការការពារពីថ្ងៃនេះ


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ