បានទិញរួចហើយ? ស្វែងរកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក

Explore with confidence.

International trips are an opportunity to take in sights and experiences from around the world. It should be a time of excitement and joy, without having to worry about unforeseen incidents. Our Inbound Traveller's Insurance can help you enjoy your trip with confidence by offering coverage for financial burdens that may arise during your trip, whether it is for business or leisure in Cambodia.

Find out more - call (+855) 023 885 077 today.

Key Benefits

Our Inbound Traveller's Insurance offers you benefits such as:

Medical and Additional Expenses
Payable for expenses incurred inside Cambodia such as medical, surgical, hospital, and other charges as a result of injury or sudden sickness, including additional travel and accommodation expenses.
24-Hour Emergency Medical Assistance and Services
In the event of an emergency, serious injury or sickness, or death, Europ Assistance will provide you with the necessary assistance and, as approved by Forte, will organize and arrange for medical transfer and repatriation.
Accidental Death and Permanent Disablement
Compensation for accidental death or permanent disablement caused by an injury occurring within twelve (12) months of the date of accident provided such accident occurred during the Perod of Insurance.
Baggage and personal effects
Payable for loss and damage to your baggage and personal effects.
Loss of Personal Money
Payable for unrecoverable loss or theft of cash, bank or currency notes, or cheques.
Personal Liability
Compensation against legal liability for injury to another person or loss or damage to another person's property.
Loss of Deposits and Cancellation Charges
Payable for unrecoverable loss of deposits as a result of unexpected cancellation of a journey.
Flight Delay
Payable in the event of the Airline Company flight delay exceeding 6 consecutive hours.
Baggage Delay
Payable in the event of your checked bag is delayed exceeding 6 consecutive hours after reaching your destination.
Funeral expense subsidy (Due to illness)
Compensation on death due to illness to you and your accompanying family members.
Tell us your travel details and get a quote
ប្រាប់ពីព័ត៌មានលម្អិតអំពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានសម្រង់តម្លៃ


Schedule of Benefits

Section

Benefits

Standard (USD)

Super (USD)

I

Medical and Additional Expenses

50,000

100,000

II

24-Hour Emergency Medical Assistance

50,000

100,000

III

Accidental Death and Permanent Disablement

30,000

60,000

IV

Baggage And Personal Effects

1,500

3,000

V

Loss Of Personal Money

300

600

VI

Personal Liability

250,000

500,000

VII

Loss Of Deposits And Cancellation Charges

3,000

6,000

VIII

Hijack

1,500

3,000

IX

Flight Delay (Delay more than 6 consecutive hours)

30

50

X

Baggage Delay (Delay more than 6 consecutive hours)

30

50

XI

24 hours Travel Assistance Services

Included

Included

XII

Funeral Expenses Subsidy (Due to Illness)

2,500

2,500

Premium

Standard Plan

(USD)

Super Plan

(USD)

Premium per day

2

4

Minimum Premium

15

25


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ