ថ្ងៃពុធ 23 វិច្ឆិកា 2022
ដំណើររឿងរបស់សូនីតា
By ហ្វតតេ
សូនីតា មានក្តីសុបិន ។ ឪពុកម្តាយរបស់នាងមានចក្ខុវិស័យ ។ ពួកគាត់បានផ្ដល់ក្ដីស្រឡាញ់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់នាង ជាពិសេសបង្ហាត់បង្រៀននាងឱ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការរស់នៅដោយភាពជឿជាក់ ។
ចង់ដឹងថាសាច់រឿងនេះមានបង្កប់អត្ថន័យបំផុសគំនិតយ៉ាងណានោះ? ទស្សនាទាំងអស់គ្នា
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ