ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ សាជីវកម្ម

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់សាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយជាច្រើនដល់អ្នក និងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ នឹងធានាអ្នកពីគ្រប់ទិដ្ឋ​ភាពទាំងអស់ដោយចាប់ផ្ដើមពីគ្រឹះស្ថានអ្នក បុគ្គលិកអ្នក និងហិរញ្ញវត្ថុអ្នក។

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ បុគ្គល

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសការធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ?

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ធានាថាលោកអ្នកទទួលបានសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដ៏ទូលំទូលាយ និងជឿទុកចិត្តបំផុតតាមរយៈការផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម៖

អ្នកជំនាញដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់

ការអនុម័តផ្ដល់សំណងជូនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត

ការឲ្យតម្លៃចំពោះប្រាក់ចំណាយរបស់លោកអ្នក

ការផ្តោតសំខាន់ទៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុក

សេវាទូរស័ព្ទសម្រាប់ករណីបន្ទាន់២៤ម៉ោង

អ្នកប្រឹក្សាដែលអាចទំនាក់ទំនងបានច្រើនភាសា

សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ

អំពី​ពួក​យើង

ពួកយើងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាអស់រយៈពេល២០ឆ្នាំមកហើយ

ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល១៦ឆ្នាំមកហើយ

យើងមានបុគ្គលិកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈចំនួន២០០នាក់

យើងមានសាខាចំនួន៦ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា