ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ អាជីវកម្ម

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយជាច្រើនដល់លោកអ្នក និងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ធានាលោកអ្នកលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ ដោយចាប់ផ្ដើមពីគ្រឹះស្ថាន បុគ្គលិក និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ បុគ្គល

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសការធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ?

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈានមុខគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ធានាថាលោកអ្នកទទួលបានសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដ៏ទូលំទូលាយ និងជឿទុកចិត្តបំផុតតាមរយៈការផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម៖

អ្នកជំនាញដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់

ការឲ្យតម្លៃទៅលើប្រាក់ចំណាយរបស់លោកអ្នក

អ្នកប្រឹក្សាដែលអាចទំនាក់ទំនងបានច្រើនភាសា

សេវាទូរស័ព្ទសម្រាប់ករណីបន្ទាន់២៤ម៉ោង

ការអនុម័តផ្ដល់សំណងជូនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត

មានសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់

សក្ខីកម្ម

អំពី​យើងខ្ញុំ

វត្តមានជាង ២០ឆ្នាំ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅឈានមុខគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអស់រយៈពេល១៧ឆ្នាំមកហើយ

មានបុគ្គលិកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈចំនួន២០០នាក់

មានសាខាចំនួន ៦ ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា