ថ្ងៃពុធ 18 តុលា 2023
រួសរាន់ឡើង ការផ្តល់ជូនមានកាលកំណត់៖ គ្រាន់តែ បន្តបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង នឹងទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញរហូតដល់ 40%
By Forte Life

ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣, អតិថិជននឹងទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ រហូតដល់ ៤០% ដោយគ្រាន់តែធ្វើការបន្តបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកអ្នក។

 

 

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត៖

 

- ការផ្ដល់ជូននេះសម្រាប់តែអតិថិជន ដែលបន្តបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបុគ្គល (IL) ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023។

- ការផ្ដល់ជូននេះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការបន្តបង់បុព្វលាភ នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបុគ្គល សម្រាប់ឆ្នាំទី 2 ឬឆ្នាំទី 3 ។ល។

- សាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ រហូតដល់ 8% លើបុព្វលាភដែលបានបន្តបង់ចាប់ពីឆ្នាំទី 2 តទៅ។

- ប្រសិនបើបុព្វលាភដែលត្រូវបន្តបង់លើសពី 1 ឆ្នាំ ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ 8% នឹងអនុវត្តលើគ្រប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំ រហូតដល់អតិបរមា 5ឆ្នាំ ឬ 40% នៃបុព្វលាភប្រចាំឆ្នាំ។

- ការបន្តបង់ ឬយឺតយ៉ាវ ក្នុងការបង់បុព្វលាភសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបុគ្គល ឡើងវិញ ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ជូននេះផងដែរ ប្រសិនបើអតិថិជនបន្តបង់ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ដល់ជូននេះ។

- បណ្ណធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបុគ្គល ដែលបានបង់មុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់ក៏អាចមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្ដល់ជូននេះផងដែរ ប្រសិនបើអតិថិជនបង់ ការបន្តបង់បុព្វលាភក្នុងអំឡុងពេលមានការផ្ដល់ជូន ។

- ការផ្តល់ជូននេះ សម្រាប់តែអតិថិជនដែលបានជាវបណ្ណធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបុគ្គល ដោយធ្វើការបង់បុព្វលាភ “ប្រចាំឆ្នាំ”។

- បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបុគ្គល ដែលត្រូវបានបន្តបង់ ត្រូវមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើការបង់ប្រាក់ (ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប) មុនពេលប្រគល់រង្វាន់ ឬ បណ្ណសាច់ប្រាក់ ជូនទៅកាន់ម្ចាស់បណ្ណផ្ទាល់។

បណ្ណសាច់ប្រាក់ នឹងត្រូវបានផ្ញើជូនអតិថិជនតាមរយៈគណនីធនាគារ ABA របស់ម្ចាស់បណ្ណ។ ក្នុងករណីម្ចាស់បណ្ណ ពុំមានគណនីធនាគារ យើងនឹងធ្វើការផ្ទេរតាមរយៈ “TrueMoney” ឬ “Wing” តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ នឹងធ្វើការរ៉ាប់រងថ្លៃចំណាយលើប្រតិបត្តិការ។

ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬរង្វាន់ ណាមួយខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកសិទ្ធិណាមួយ ប្រសិនបើរកឃើញថាភាពមិនប្រក្រតី។

 

ឧទាហរណ៍៖

 

 

ហេតុអ្វីវាមានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលលោកអ្នកបន្តបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង?

 

ការបន្តបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់លោកអ្នក គឺជាផែនការហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃ ដែលអាចការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក និងជួយឱ្យលោកអ្នកមានភាពស្ងប់ចិត្ត។ វាប្រៀបបាននឹងខែលសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលលោកអ្នក ប្រាកដថាគ្រួសាររបស់លោកអ្នកទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ បើទោះបីជា មិនមានវត្តមានលោកអ្នកក៏ដោយ។

 

ដូច្នេះ​ សូមមេត្តាកុំ​ស្ទាក់ស្ទើរអី នៅពេលដែលលោកអ្នកសម្រេចចិត្ត​បន្ត​សុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក។ សូមពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហត្វតេ ឡាយហ្វ៍ ដើម្បីប្រាកដថា លោកអ្នកមានទទួលបានការការពារមួយដែលត្រឹមត្រូវ សមស្រមទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០៩៨ ៨០២ ៨០២ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ