សំណួរ​ដែលគេ​​សួរជាញឹកញាប់
ការកាពារជីវិត
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគម្រោងគាំពារ

ពុំមាននោះទេ។ រាល់កម្រៃ ចំណាយ និងពន្ធទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបុព្វលាភរបស់គម្រោងរបស់អ្នករួចទៅហើយ។ អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយលើកម្រៃអ្វីបន្ថែមទៀតទេ។


 • សារសំខាន់នៃការបញ្ចេញឲ្យដឹង៖ អ្នកត្រូវបញ្ចេញឲ្យដឹងជាកំហិតរាល់អង្គហេតុទាំងអស់ (ឧ. អាយុ លក្ខខណ្ឌសុខភាព) ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
 • ពេលសាកល្បង៖ អ្នកអាចលុបចោលគម្រោងធានារ៉ាប់រងដោយសងត្រឡប់មកវិញនូវគោលការណ៍គម្រោងក្នុងរយៈពេល ដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទទួលបានគម្រោងនោះ ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញថាគម្រោងនេះ មិនសមស្របនឹងគោលដៅរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានសំណងបុព្វលាភដែលអ្នកបានបង់ត្រឡប់ទៅវិញ លើកលែងតែការចំណាយលើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រនានា។
 • ការធានាលើសំណងដែលទទួលបាននៅចុងកាលកំណត់ គឺស្មើនឹងទំហំទឹកប្រាក់ដុលសរុបសម្រាប់សងក្នុងពេលធានារ៉ាប់រង ហើយនឹងត្រូវសងជូនអ្នកនៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោងរបស់អ្នក។
 • ការធានាលើសំណងពិសេស គឺជាសំណងសងជូនតែម្តងគត់នៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោងរបស់អ្នក។ សំណងនេះគឺជារង្វាន់សម្រាប់ការរក្សាគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដល់ចុងកាលកំណត់របស់វា។ សំណងនេះក៏ជាការសងជូនអ្នកវិញនូវសាច់ការប្រាក់ដែលទទួលបានពីការបង់បុព្វលាភរបស់អ្នកនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យា។

អ្នកអាចលុបចោលគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកបានដោយផ្តល់ការជូនដំណឹងជាលាយល័ក្ខអក្សរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc។ ប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបថា គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ Forte គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ ហេតុនេះហើយ យើងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលុបចោលគម្រោង។


សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc ប្រសិនបើព័ត៌មានរបស់អ្នកមានការប្រែប្រួល ជាពិសេសលេខទូរស័ព្ទ និងអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថារាល់ការទាក់ទងឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នក និងពួកយើងបានទាន់ពេលវេលា។


បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគម្រោងការសិក្សា
 • សារសំខាន់នៃការផ្ដល់ព័ត៌មាន៖ អ្នកត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានជាកំហិតរាល់អង្គហេតុទាំងអស់ដូចជា អាយុ និងស្ថានភាពសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
 • ពេលសាកល្បង៖ អ្នកអាចលុបចោលគម្រោងធានារ៉ាប់រងដោយសងត្រឡប់មកវិញនូវគោលការណ៍គម្រោងក្នុងរយៈពេល ដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទទួលបានគម្រោងនោះ ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញថាគម្រោងនេះ មិនសមស្របនឹងគោលដៅរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានសំណងបុព្វលាភដែលអ្នកបានបង់ត្រឡប់ទៅវិញ (លើកលែងតែការចំណាយលើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រនានា)។
 • គម្រោងនេះ នឹងមិនអាចផ្តល់ជាតម្លៃសាច់ប្រាក់ដល់អ្នកទេ ប្រសិនបើអ្នកលុបចោលគម្រោងក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំដំបូង។
 • ប្រសិនបើអ្នកលុបចោលគម្រោងនៅឆ្នាំដំបូងៗ អ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់តិចជាងទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបង់ចូល។
 • សូមព្យាយាមកំណត់ទំហំបុព្វលាភក្នុងបរិមាណមួយដែលអ្នកអាចទទួលបង់បានសម្រាប់រយៈពេលសរុបនៃកិច្ចសន្យា។
 • សូមពិនិត្យមើលរូបក្រាហ្វិក និងព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញដោយភ្នាក់ងារលក់យើងខ្ញុំដើម្បីយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីផលិតផល។
 • សំណើរទិញគម្រោងទាំងអស់ ត្រូវមានការយល់ស្របពីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង។

 • អ្នកអាចលុបចោលគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកបានដោយផ្តល់ការជូនដំណឹងជាលាយល័ក្ខអក្សរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc។ ប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបថា គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ Forte គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ ហេតុនេះហើយ យើងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលុបចោលគម្រោង។
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបង់បុព្វលាភក្នុងចន្លោះពេលអនុគ្រោះទេ គម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកនឹងអស់សុពលភាព លុះត្រាតែគម្រោងនេះបានទទួលតម្លៃសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីកាត់កងថ្លៃបុព្វលាភនោះ។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះតម្លៃសាច់ប្រាក់នេះ នឹងរក្សាសុពលភាពរបស់ការធានារ៉ាប់រង រហូតដល់តម្លៃសាច់ប្រាក់នេះអស់។

សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc ប្រសិនបើព័ត៌មានរបស់អ្នកមានការប្រែប្រួល ជាពិសេសលេខទូរស័ព្ទ និងអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថារាល់ការទាក់ទងឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នក និងពួកយើងបានទាន់ពេលវេលា។ 


ការការពារចំណេះដឹង
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានកាលកំណត់ជាក្រុម

គម្រោងនេះគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមាននយោជិកចាប់ពី ១០នាក់ឡើងទៅ។ អ្នកនិងក្រុមការងារអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗ៖

 • មរណភាពដោយយថាហេតុ
 • មរណភាពតាមដំណើរធម្មជាតិ ឬដោយសារតែជម្ងឺ
 • សំណងដុលពីពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្ត្រៃយ៍ (TPD)

 • សំណងបន្ថែមពីមរណភាពដោយឧបទ្ទវហេតុ (ADB)
 • សំណងដុលពីពិការភាពដោយផ្នែក និងអចិន្ត្រៃយ៍ (PPD)

 • គម្រោងនេះជាគម្រោងដែលត្រូវការការចូលរួមជាកំហិតសម្រាប់នយោជិកក្រុមហ៊ុនសកម្ម ពេញម៉ោងទាំងអស់។
 • អាយុចូលរួមទាបបំផុត ១៨ឆ្នាំ
 • អាយុចូលរួមខ្ពស់បំផុត ៦៥ឆ្នាំ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតការពារជាក្រុមទូលំទូលាយ

 

អត់ទេ។ រាល់ថ្លៃបន្ថែម និងថ្លៃពន្ធត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបុព្វលាភរបស់គម្រោងរួចទៅហើយ។ អ្នកមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃអ្វីបន្ថែមទៀតទាំងអស់។


 • សារសំខាន់នៃការបញ្ចេញឲ្យដឹង៖ អ្នកត្រូវបញ្ចេញឲ្យដឹងជាកំហិតរាល់អង្គហេតុទាំងអស់ (ឧ. អាយុ លក្ខខណ្ឌសុខភាព) ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
 • ពេលសាកល្បង៖ អ្នកអាចលុបចោលគម្រោងធានារ៉ាប់រងដោយសងត្រឡប់មកវិញនូវគោលការណ៍គម្រោងក្នុងរយៈពេល ដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទទួលបានគម្រោងនោះ ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញថាគម្រោងនេះ មិនសមស្របនឹងគោលដៅរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានសំណងបុព្វលាភដែលអ្នកបានបង់ត្រឡប់ទៅវិញ លើកលែងតែការចំណាយលើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រនានា។
 • អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រាក់សន្សំ៖ ទំហំទឹកប្រាក់នេះក្នុងឆ្នាំណាមួយគឺអាស្រ័យទៅលើហានិភ័យនៃអាយុរបស់សមាជិកចូលរួម បូកនឹងចំណាយថ្លៃធានារ៉ាប់រងនានា និងអត្រាភាគលាភប្រចាំឆ្នាំដែលប្រកាសដោយក្រុមហ៊ុន។
 • ប្រសិនបើសមាជិកចូលរួមលុបចោលគម្រោងមុនពេលគាត់ដល់អាយុ ៦០ឆ្នាំ ឬលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុន ឬសមាគមន៍ ទំហំទឹកប្រាក់សន្សំនេះនឹងត្រូវសងជូនទៅគាត់វិញ។ ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការសងជូនប្រាក់សន្សំ១២ខែដំបូងឡើយ ដូចបានចែងក្នុងវិញ្ញាប័នបត្រធានារ៉ាប់រង។
 • សូមធ្វើ្កការពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារយើងខ្ញុំដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងដែលល្អបំផុតដែលបំពេញតម្រូវការរបស់ក្រុមការងារអ្នក និងធានាថាគាត់មានលទ្ធភាពបង់បុព្វលាភរបស់ផលិតផលនេះពេញរយៈពេលរបស់កិច្ចសន្យា។
 • រាល់សំណើរទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការយល់ស្របពីភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំ។

អ្នកអាចលុបចោលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នកបានដោយផ្តល់ការជូនដំណឹងជាលាយល័ក្ខអក្សរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc។ ប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបថា គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ Forte គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ ហេតុនេះហើយ យើងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលុបចោលគម្រោង។


សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc ប្រសិនបើព័ត៌មានរបស់សមាជិកចូលរួមមានការប្រែប្រួល ជាពិសេសលេខទូរស័ព្ទ និងអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថារាល់ការទាក់ទងឆ្លើយឆ្លងរបស់គាត់ និងពួកយើងបានទាន់ពេលវេលា។


បុគ្គល និងគ្រួសារ
Group Term Life Assurance
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគម្រោងគាំពារ
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគម្រោងគាំពារ

ពុំមាននោះទេ។ រាល់កម្រៃ ចំណាយ និងពន្ធទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបុព្វលាភរបស់គម្រោងរបស់អ្នករួចទៅហើយ។ អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយលើកម្រៃអ្វីបន្ថែមទៀតទេ។


 • សារសំខាន់នៃការបញ្ចេញឲ្យដឹង៖ អ្នកត្រូវបញ្ចេញឲ្យដឹងជាកំហិតរាល់អង្គហេតុទាំងអស់ (ឧ. អាយុ លក្ខខណ្ឌសុខភាព) ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
 • ពេលសាកល្បង៖ អ្នកអាចលុបចោលគម្រោងធានារ៉ាប់រងដោយសងត្រឡប់មកវិញនូវគោលការណ៍គម្រោងក្នុងរយៈពេល ដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទទួលបានគម្រោងនោះ ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញថាគម្រោងនេះ មិនសមស្របនឹងគោលដៅរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានសំណងបុព្វលាភដែលអ្នកបានបង់ត្រឡប់ទៅវិញ លើកលែងតែការចំណាយលើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រនានា។
 • ការធានាលើសំណងដែលទទួលបាននៅចុងកាលកំណត់ គឺស្មើនឹងទំហំទឹកប្រាក់ដុលសរុបសម្រាប់សងក្នុងពេលធានារ៉ាប់រង ហើយនឹងត្រូវសងជូនអ្នកនៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោងរបស់អ្នក។
 • ការធានាលើសំណងពិសេស គឺជាសំណងសងជូនតែម្តងគត់នៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោងរបស់អ្នក។ សំណងនេះគឺជារង្វាន់សម្រាប់ការរក្សាគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដល់ចុងកាលកំណត់របស់វា។ សំណងនេះក៏ជាការសងជូនអ្នកវិញនូវសាច់ការប្រាក់ដែលទទួលបានពីការបង់បុព្វលាភរបស់អ្នកនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យា។

អ្នកអាចលុបចោលគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកបានដោយផ្តល់ការជូនដំណឹងជាលាយល័ក្ខអក្សរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc។ ប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបថា គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ Forte គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ ហេតុនេះហើយ យើងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលុបចោលគម្រោង។


សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc ប្រសិនបើព័ត៌មានរបស់អ្នកមានការប្រែប្រួល ជាពិសេសលេខទូរស័ព្ទ និងអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថារាល់ការទាក់ទងឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នក និងពួកយើងបានទាន់ពេលវេលា។


បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគម្រោងការសិក្សា
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគម្រោងការសិក្សា
 • សារសំខាន់នៃការផ្ដល់ព័ត៌មាន៖ អ្នកត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានជាកំហិតរាល់អង្គហេតុទាំងអស់ដូចជា អាយុ និងស្ថានភាពសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
 • ពេលសាកល្បង៖ អ្នកអាចលុបចោលគម្រោងធានារ៉ាប់រងដោយសងត្រឡប់មកវិញនូវគោលការណ៍គម្រោងក្នុងរយៈពេល ដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទទួលបានគម្រោងនោះ ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញថាគម្រោងនេះ មិនសមស្របនឹងគោលដៅរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានសំណងបុព្វលាភដែលអ្នកបានបង់ត្រឡប់ទៅវិញ (លើកលែងតែការចំណាយលើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រនានា)។
 • គម្រោងនេះ នឹងមិនអាចផ្តល់ជាតម្លៃសាច់ប្រាក់ដល់អ្នកទេ ប្រសិនបើអ្នកលុបចោលគម្រោងក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំដំបូង។
 • ប្រសិនបើអ្នកលុបចោលគម្រោងនៅឆ្នាំដំបូងៗ អ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់តិចជាងទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបង់ចូល។
 • សូមព្យាយាមកំណត់ទំហំបុព្វលាភក្នុងបរិមាណមួយដែលអ្នកអាចទទួលបង់បានសម្រាប់រយៈពេលសរុបនៃកិច្ចសន្យា។
 • សូមពិនិត្យមើលរូបក្រាហ្វិក និងព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញដោយភ្នាក់ងារលក់យើងខ្ញុំដើម្បីយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីផលិតផល។
 • សំណើរទិញគម្រោងទាំងអស់ ត្រូវមានការយល់ស្របពីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង។

 • អ្នកអាចលុបចោលគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកបានដោយផ្តល់ការជូនដំណឹងជាលាយល័ក្ខអក្សរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc។ ប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបថា គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ Forte គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ ហេតុនេះហើយ យើងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលុបចោលគម្រោង។
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបង់បុព្វលាភក្នុងចន្លោះពេលអនុគ្រោះទេ គម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកនឹងអស់សុពលភាព លុះត្រាតែគម្រោងនេះបានទទួលតម្លៃសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីកាត់កងថ្លៃបុព្វលាភនោះ។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះតម្លៃសាច់ប្រាក់នេះ នឹងរក្សាសុពលភាពរបស់ការធានារ៉ាប់រង រហូតដល់តម្លៃសាច់ប្រាក់នេះអស់។

សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc ប្រសិនបើព័ត៌មានរបស់អ្នកមានការប្រែប្រួល ជាពិសេសលេខទូរស័ព្ទ និងអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថារាល់ការទាក់ទងឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នក និងពួកយើងបានទាន់ពេលវេលា។ 


អាជីវកម្ម
Group Term Life Assurance
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានកាលកំណត់ជាក្រុម
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានកាលកំណត់ជាក្រុម

គម្រោងនេះគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមាននយោជិកចាប់ពី ១០នាក់ឡើងទៅ។ អ្នកនិងក្រុមការងារអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗ៖

 • មរណភាពដោយយថាហេតុ
 • មរណភាពតាមដំណើរធម្មជាតិ ឬដោយសារតែជម្ងឺ
 • សំណងដុលពីពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្ត្រៃយ៍ (TPD)

 • សំណងបន្ថែមពីមរណភាពដោយឧបទ្ទវហេតុ (ADB)
 • សំណងដុលពីពិការភាពដោយផ្នែក និងអចិន្ត្រៃយ៍ (PPD)

 • គម្រោងនេះជាគម្រោងដែលត្រូវការការចូលរួមជាកំហិតសម្រាប់នយោជិកក្រុមហ៊ុនសកម្ម ពេញម៉ោងទាំងអស់។
 • អាយុចូលរួមទាបបំផុត ១៨ឆ្នាំ
 • អាយុចូលរួមខ្ពស់បំផុត ៦៥ឆ្នាំ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតការពារជាក្រុមទូលំទូលាយ
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតការពារជាក្រុមទូលំទូលាយ

 

អត់ទេ។ រាល់ថ្លៃបន្ថែម និងថ្លៃពន្ធត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបុព្វលាភរបស់គម្រោងរួចទៅហើយ។ អ្នកមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃអ្វីបន្ថែមទៀតទាំងអស់។


 • សារសំខាន់នៃការបញ្ចេញឲ្យដឹង៖ អ្នកត្រូវបញ្ចេញឲ្យដឹងជាកំហិតរាល់អង្គហេតុទាំងអស់ (ឧ. អាយុ លក្ខខណ្ឌសុខភាព) ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
 • ពេលសាកល្បង៖ អ្នកអាចលុបចោលគម្រោងធានារ៉ាប់រងដោយសងត្រឡប់មកវិញនូវគោលការណ៍គម្រោងក្នុងរយៈពេល ដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទទួលបានគម្រោងនោះ ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញថាគម្រោងនេះ មិនសមស្របនឹងគោលដៅរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានសំណងបុព្វលាភដែលអ្នកបានបង់ត្រឡប់ទៅវិញ លើកលែងតែការចំណាយលើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រនានា។
 • អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រាក់សន្សំ៖ ទំហំទឹកប្រាក់នេះក្នុងឆ្នាំណាមួយគឺអាស្រ័យទៅលើហានិភ័យនៃអាយុរបស់សមាជិកចូលរួម បូកនឹងចំណាយថ្លៃធានារ៉ាប់រងនានា និងអត្រាភាគលាភប្រចាំឆ្នាំដែលប្រកាសដោយក្រុមហ៊ុន។
 • ប្រសិនបើសមាជិកចូលរួមលុបចោលគម្រោងមុនពេលគាត់ដល់អាយុ ៦០ឆ្នាំ ឬលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុន ឬសមាគមន៍ ទំហំទឹកប្រាក់សន្សំនេះនឹងត្រូវសងជូនទៅគាត់វិញ។ ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការសងជូនប្រាក់សន្សំ១២ខែដំបូងឡើយ ដូចបានចែងក្នុងវិញ្ញាប័នបត្រធានារ៉ាប់រង។
 • សូមធ្វើ្កការពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារយើងខ្ញុំដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងដែលល្អបំផុតដែលបំពេញតម្រូវការរបស់ក្រុមការងារអ្នក និងធានាថាគាត់មានលទ្ធភាពបង់បុព្វលាភរបស់ផលិតផលនេះពេញរយៈពេលរបស់កិច្ចសន្យា។
 • រាល់សំណើរទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការយល់ស្របពីភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំ។

អ្នកអាចលុបចោលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នកបានដោយផ្តល់ការជូនដំណឹងជាលាយល័ក្ខអក្សរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc។ ប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបថា គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ Forte គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ ហេតុនេះហើយ យើងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលុបចោលគម្រោង។


សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Forte (Cambodia) Plc ប្រសិនបើព័ត៌មានរបស់សមាជិកចូលរួមមានការប្រែប្រួល ជាពិសេសលេខទូរស័ព្ទ និងអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថារាល់ការទាក់ទងឆ្លើយឆ្លងរបស់គាត់ និងពួកយើងបានទាន់ពេលវេលា។