កម្មវិធី Be A Leader

ពង្រឹងសក្តានុពលរកប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី Be A Leader ។

 

អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់អ្នក និងបង្កើនសក្តានុពលរបស់អ្នកដោយចូលរួម Be A Leader ដែលជាកម្មវិធីដែលផ្តួចផ្តើមឡើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ និងបើកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ។

 

ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក?

ក្នុងកម្មវិធីនេះ អ្នកនឹងទទួលបាន៖

 • ការបណ្តុះបណ្តាល
 • កម្មវិធីបង្វឹកបង្ហាត់
 • ការប្រឹក្សាលើអាជីវកម្ម
 • ការជួយផ្សព្វផ្សាយលើទីផ្សារ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អាជីវកម្ម
 • ការផ្តល់ទីតាំងការិយាល័យធ្វើការ
 • ការផ្គត់ផ្គង់ថ្លៃ ចំណាយទឹកភ្លើង

កម្មវិធី I-Max

កម្មវិធីសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់ក្លាយជាអ្នកប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងពេញម៉ោង (IC) ក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត។ កម្មវិធី I-Max គឺជាដំណោះស្រាយក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មរយៈពេលវែងរបស់ភ្នាក់ងារ ដែលធ្វើយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការផ្តល់រង្វាន់ហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ ប្រកបដោយក្តីស្រលាញ់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ ហើយនាំមកនូវ ICs ទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីឈានទៅដល់ភាពជោគជ័យក្នុងសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត។


ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក?

ក្នុងកម្មវិធីនេះ អ្នកនឹងទទួលបាន៖

 • ឯកសណ្ឋានពិសេស
 • កម្មវិធីចំណូលប្រចាំខែខ្ពស់
 • កម្មវិធីពានរង្វាន់សម្រាប់សេវាកម្មយូរអង្វែង
 • ធានារ៉ាប់រងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត
 • Tablet
 • កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព