តើផលិតផលបន្ថែមមេដប្រូជាអ្វី?

បង្កើនការការពារបន្ថែមទៀតលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានកាលកំណត់ជាក្រុមរបស់លោកអ្នកជាមួយផលិតផលបន្ថែមគ្រុបមេដប្រូ ។ ផលិតផលបន្ថែមគ្រុបមេដប្រូ ផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងយ៉ាងទូលំទូលាយផ្នែកសុខភាពដល់និយោជិតរបស់លោកអ្នក និងអ្នកក្នុងបន្ទុករបស់និយោជិត រហូតដល់ទឹកប្រាក់កំណត់ដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើស។ អត្ថប្រយោជន៍នៃផលិតផលនេះគឺទូទាត់សំណងលើថ្លៃសេវាវេជ្ជសាស្ត្រទាំងឡាយដែលកើតមានឡើង នៅពេលដែលនិយោជិត ឬអ្នកក្នុងបន្ទុករបស់និយោជិតចូលព្យាបាលដោយសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលបណ្តាលមកពីជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់។ លើសពីនេះ ពួកយើងក៏ផ្តល់ជូនជម្រើសទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃការធានាផងដែរ។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង 098 802 802 ថ្ងៃនេះ

តើផលិតផលបន្ថែម គ្រុបមេដប្រូ ផ្ដល់ អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

ជាមួយនឹងផលិតផលបន្ថែមមេដប្រូ បុគ្គលិករបស់អ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្ត ដោយដឹងថាពួកគេមានអាទិភាពទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖ 

ថ្លៃសេវាបន្ទប់ គ្រែ និងអាហារប្រចាំថ្ងៃ
ថ្លៃសេវារថយន្តគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់
ថ្លៃសេវាព្យាបាលដោយសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
អត្ថប្រយោជន៍ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាលដោយសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
ថ្លៃសេវាវះកាត់ព្យាបាលដោយមិនសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
ថ្លៃសេវាលាងឈាម
ថ្លៃសេវាព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយមិនសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
ថ្លៃសេវាព្យាបាលមុន និងក្រោយការព្យាបាលដោយសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
ថ្លៃសេវាព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់
អត្ថប្រយោជន៍ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាលដោយមិនសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
ថ្លៃសេវាព្យាបាលផលវិបាកអំឡុងពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
ថ្លៃសេវាព្យាបាលក្រៅពីផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០៩៨ ៨០២ ៨០២ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ