តើផលិតផល អាយុជីវិតសម្រាប់ការសិក្សា​ ជាអ្វី?

ផលិតផល អាយុជីវិតសម្រាប់ការសិក្សា ជាផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់មាតាបិតា ដែលចង់សន្សំសម្រាប់ថ្លៃសិក្សារបស់បុត្រធីតា នៅពេលដែលពួកគេដល់អាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ លោកអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងរៀបចំគម្រោងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង 098 802 802 ថ្ងៃនេះ។

អត្ថប្រយោជន៍

Forte Life Education plan covers the life of both the Policy Owner who is the Payor and the child who is the Life Assured.

ទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំសម្រាប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់កូនៗ លោកអ្នក
ផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងចំពោះម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
រៀបចំផែនការអនាគតសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនៗលោកអ្នកចាប់ពី ២០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែឡើងទៅ
តើផលិតផល អាយុជីវិតសម្រាប់ការសិក្សា នេះផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? ​

ផលិតផល អាយុជីវិតសម្រាប់ការសិក្សា ផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ការការពារដល់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងកូនដែលជាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត។

 • ចំពោះម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង៖ ក្នុងករណីដែលម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទទួលមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្ដាលមកពីគ្រប់មូលហេតុ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ដែលត្រូវបង់នាពេលអនាគតនឹងត្រូវបានលើកលែង។ កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង នៅតែបន្តមានសុពលភាពរហូតដល់កាលកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដើម្បីសន្សំបានទឹកប្រាក់សរុបដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសរុប សម្រាប់កូនក្នុងការបន្តការសិក្សានៅអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។
 • ចំពោះកូនដែលជាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត៖ ក្នុងករណីដែលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ទទួលមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្ដាលមកពីគ្រប់មូលហេតុ ១០០%នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង នឹងត្រូវទូទាត់ជូន។
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការសិក្សា៖ នៅពេលកូនមានអាយុ 12ឆ្នាំ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការសិក្សា ចំនួន 100ដុល្លារ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនទៅម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។ ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានជម្រើស ក្នុងការដកប្រាក់ ឬបង្គរទុកប្រាក់ចំនួន 100ដុល្លារនេះ  ដើម្បីបូកបញ្ចូលជាមួយតម្លៃសាច់ប្រាក់ និងអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវទទួលបាននៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។
 • អត្ថប្រយោជន៍ដល់កាលកំណត់ត្រូវបានធានា៖ អត្ថប្រយោជន៍ដល់កាលកំណត់ត្រូវបានធានាដែលមាន តម្លៃស្មើនឹង ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសរុប នឹង​ត្រូវ​បាន​ទូទាត់នៅចុងបញ្ចប់នៃកាលកំណត់នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
 • អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសត្រូវបានធានា៖ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសត្រូវបានធានាដែល ត្រូវទូទាត់តែម្តងគត់នៅចុង បញ្ចប់នៃកាលកំណត់នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
 • តម្លៃសាច់ប្រាក់៖ មិនមានតម្លៃសាច់ប្រាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនឡើយ សម្រាប់ឆ្នាំទី1 និងឆ្នាំទី2។ តម្លៃសាច់ប្រាក់ ត្រូវបានផ្តល់ជូនចាប់ពីឆ្នាំទី 3 ឡើងទៅ បើម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបានសម្រេចចិត្តបោះបង់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដោយហេតុផលណាមួយ។

 

តើខ្ញុំត្រូវបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប៉ុន្មាន?

 

លោកអ្នកជាអ្នកសម្រេចចិត្ត ហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយលោកអ្នក ក្នុងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក ដើម្បីកំណត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបប្រចាំឆ្នាំ

 • ឧទាហរណ៍៖ សន្មតថា លោកអ្នកសន្សំ​ ៥០ ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ឬ ៦០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ នោះបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំសរុបរបស់លោកអ្នកមានចំនួន ៦០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។
 • ប្រសិនបើកូនរបស់លោកអ្នកមានអាយុ ១ឆ្នាំនៅថ្ងៃកំណើតចុងក្រោយរបស់ពួកគេ នោះកាលកំណត់នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានរយៈពេល ១៧ឆ្នាំ។
 • អត្ថប្រយោជន៍​ដល់កាលកំណត់​ត្រូវបាន​ធានា​​នៅចុងបញ្ចប់នៃកាលកំណត់នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានចំនួន ១០,២០០ ដុល្លារ។ លើសពីនេះទៀត ក្នុងករណីម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានអាយុតិចជាង 50ឆ្នាំ នៅពេលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងចាប់ផ្ដើមមានសុពលភាព នោះអត្ថប្រយោជន៍​ពិសេស​​ត្រូវបានធានា​នៅចុងបញ្ចប់​នៃកាល​កំណត់​​នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានចំនួន ៣,៤៦៨ ដុល្លារ ។
 • ទឹកប្រាក់​ដែលត្រូវទូទាត់សរុប​នៅចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំទី ១៧ ​គឺ​ ១៣,៦៦៨ ដុល្លារ ដើម្បី​បង់ថ្លៃ​សិក្សា​ថ្នាក់សាក​លវិទ្យាល័យ​របស់​កូនៗរបស់លោកអ្នក។ ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសរុបចំពោះការទទួលមរណភាព និងពិការភាពទាំង​ស្រុង​និង​ជា​អ​ចិន្រ្តៃយ៍ សម្រាប់កូនដែលជាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត គឺនៅតែរក្សាក្នុងចំនួន ១០,២០០ ដុល្លារ សម្រាប់រយៈ​ពេល ១៧ ឆ្នាំ សម្រាប់ការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងជាទៀងទាត់ដោយគ្មានការខកខាន។

 

កំណត់ចំណាំមួយចំនួន៖

 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានតម្លៃចាប់ពី ២៤០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំឡើងទៅ។
 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាចមានការប្រែប្រួល ទៅតាមស្ថានភាពសុខភាពរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត អាស្រ័យលើការពិនិត្យសុខភាព និងការតម្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង។
 • រយៈពេលបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងគឺ ស្មើនឹងកាលកំណត់របស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។
 • លោកអ្នកមានរយៈពេលអនុគ្រោះចំនួន ៣០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងពីថ្ងៃកំណត់ត្រូវបង់
 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដើម្បីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក។

* សូមទុកដាក់វិក្កយប័ត្រសម្រាប់ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក។

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០៩៨ ៨០២ ៨០២ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ការទាមទារសំណង
 1. ជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន Forte Life ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាត់បង់
 2. បញ្ជូនឯកសារទាមទារសំណងដែលត្រូវការក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃ
 3. ក្រុមរបស់យើងនឹងដំណើរការ និងដោះស្រាយការទាមទារក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនឯកសារពេញលេញទាំងអស់
 4. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងផ្នែកទាមទារសំណងរបស់យើងតាមរយៈលេខ 081 885 399 ឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល claims@fortelifeassurance.com
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ