តើផលិតផល អាយុជីវិតសម្រាប់ការសិក្សា​ ជាអ្វី?

ផលិតផល អាយុជីវិតសម្រាប់ការសិក្សា ជាផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់មាតាបិតា ដែលចង់សន្សំសម្រាប់ថ្លៃសិក្សារបស់បុត្រធីតា នៅពេលដែលពួកគេដល់អាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ លោកអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងរៀបចំគម្រោងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង 098 802 802 ថ្ងៃនេះ។

អត្ថប្រយោជន៍

ទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំសម្រាប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់កូនៗ លោកអ្នក
ផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងចំពោះម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
រៀបចំផែនការអនាគតសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនៗលោកអ្នកចាប់ពី ២០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែឡើងទៅ
តើផលិតផល អាយុជីវិតសម្រាប់ការសិក្សា នេះផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? ​

ផលិតផល អាយុជីវិតសម្រាប់ការសិក្សា ផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ការការពារដល់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងកូនដែលជាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត។

 • ចំពោះម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង៖ ក្នុងករណីដែលម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទទួលមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្ដាលមកពីគ្រប់មូលហេតុ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ដែលត្រូវបង់នាពេលអនាគតនឹងត្រូវបានលើកលែង។ កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង នៅតែបន្តមានសុពលភាពរហូតដល់កាលកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដើម្បីសន្សំបានទឹកប្រាក់សរុបដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសរុប សម្រាប់កូនក្នុងការបន្តការសិក្សានៅអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។
 • ចំពោះកូនដែលជាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត៖ ក្នុងករណីដែលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ទទួលមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្ដាលមកពីគ្រប់មូលហេតុ ១០០%នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង នឹងត្រូវទូទាត់ជូន។
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការសិក្សា៖ នៅពេលកូនមានអាយុ 12ឆ្នាំ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការសិក្សា ចំនួន 100ដុល្លារ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនទៅម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។ ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានជម្រើស ក្នុងការដកប្រាក់ ឬបង្គរទុកប្រាក់ចំនួន 100ដុល្លារនេះ  ដើម្បីបូកបញ្ចូលជាមួយតម្លៃសាច់ប្រាក់ និងអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវទទួលបាននៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។
 • អត្ថប្រយោជន៍ដល់កាលកំណត់ត្រូវបានធានា៖ អត្ថប្រយោជន៍ដល់កាលកំណត់ត្រូវបានធានាដែលមាន តម្លៃស្មើនឹង ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសរុប នឹង​ត្រូវ​បាន​ទូទាត់នៅចុងបញ្ចប់នៃកាលកំណត់នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
 • អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសត្រូវបានធានា៖ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសត្រូវបានធានាដែល ត្រូវទូទាត់តែម្តងគត់នៅចុង បញ្ចប់នៃកាលកំណត់នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
 • តម្លៃសាច់ប្រាក់៖ មិនមានតម្លៃសាច់ប្រាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនឡើយ សម្រាប់ឆ្នាំទី1 និងឆ្នាំទី2។ តម្លៃសាច់ប្រាក់ ត្រូវបានផ្តល់ជូនចាប់ពីឆ្នាំទី 3 ឡើងទៅ បើម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបានសម្រេចចិត្តបោះបង់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដោយហេតុផលណាមួយ។

 

តើខ្ញុំត្រូវបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប៉ុន្មាន?

 

លោកអ្នកជាអ្នកសម្រេចចិត្ត ហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយលោកអ្នក ក្នុងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក ដើម្បីកំណត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបប្រចាំឆ្នាំ

 • ឧទាហរណ៍៖ សន្មតថា លោកអ្នកសន្សំ​ ៥០ ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ឬ ៦០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ នោះបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំសរុបរបស់លោកអ្នកមានចំនួន ៦០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។
 • ប្រសិនបើកូនរបស់លោកអ្នកមានអាយុ ១ឆ្នាំនៅថ្ងៃកំណើតចុងក្រោយរបស់ពួកគេ នោះកាលកំណត់នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានរយៈពេល ១៧ឆ្នាំ។
 • អត្ថប្រយោជន៍​ដល់កាលកំណត់​ត្រូវបាន​ធានា​​នៅចុងបញ្ចប់នៃកាលកំណត់នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានចំនួន ១០,២០០ ដុល្លារ។ លើសពីនេះទៀត ក្នុងករណីម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានអាយុតិចជាង 50ឆ្នាំ នៅពេលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងចាប់ផ្ដើមមានសុពលភាព នោះអត្ថប្រយោជន៍​ពិសេស​​ត្រូវបានធានា​នៅចុងបញ្ចប់​នៃកាល​កំណត់​​នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានចំនួន ៣,៤៦៨ ដុល្លារ ។
 • ទឹកប្រាក់​ដែលត្រូវទូទាត់សរុប​នៅចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំទី ១៧ ​គឺ​ ១៣,៦៦៨ ដុល្លារ ដើម្បី​បង់ថ្លៃ​សិក្សា​ថ្នាក់សាក​លវិទ្យាល័យ​របស់​កូនៗរបស់លោកអ្នក។ ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសរុបចំពោះការទទួលមរណភាព និងពិការភាពទាំង​ស្រុង​និង​ជា​អ​ចិន្រ្តៃយ៍ សម្រាប់កូនដែលជាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត គឺនៅតែរក្សាក្នុងចំនួន ១០,២០០ ដុល្លារ សម្រាប់រយៈ​ពេល ១៧ ឆ្នាំ សម្រាប់ការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងជាទៀងទាត់ដោយគ្មានការខកខាន។

 

កំណត់ចំណាំមួយចំនួន៖

 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានតម្លៃចាប់ពី ២៤០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំឡើងទៅ។
 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាចមានការប្រែប្រួល ទៅតាមស្ថានភាពសុខភាពរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត អាស្រ័យលើការពិនិត្យសុខភាព និងការតម្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង។
 • រយៈពេលបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងគឺ ស្មើនឹងកាលកំណត់របស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។
 • លោកអ្នកមានរយៈពេលអនុគ្រោះចំនួន ៣០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងពីថ្ងៃកំណត់ត្រូវបង់
 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដើម្បីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក។

* សូមទុកដាក់វិក្កយប័ត្រសម្រាប់ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក។

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០៩៨ ៨០២ ៨០២ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ការទាមទារសំណង
 1. ជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន Forte Life ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាត់បង់
 2. បញ្ជូនឯកសារទាមទារសំណងដែលត្រូវការក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃ
 3. ក្រុមរបស់យើងនឹងដំណើរការ និងដោះស្រាយការទាមទារក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនឯកសារពេញលេញទាំងអស់
 4. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងផ្នែកទាមទារសំណងរបស់យើងតាមរយៈលេខ 081 885 399 ឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល claims@fortelifeassurance.com
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ