តើផលិតផល អាយុជីវិតការពារជាក្រុមទូលំទូលាយ ជាអ្វី?

ផលិតផល អាយុជីវិតការពារជាក្រុមទូលំទូលាយ គឺជាគម្រោងធានារ៉ាប់រងជាក្រុមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់បុគ្គលិកសាជីវកម្ម និងសមាជិកសមាគម។ វាជាគម្រោងចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងអាចបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំ។

 

ផ្តល់ឱ្យក្រុមការងាររបស់អ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ពួកគេនូវភួយនៃការការពារជាមួយនឹងគម្រោងធានារ៉ាប់រងតម្លៃសមរម្យ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេរស់នៅប្រកបដោយទំនុកចិត្តដោយភាពក្លាហាន និងសន្សំប្រាក់សម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេ។

 

សមាជិកដែលចូលរួមមានជម្រើសចំនួន ៤ ដើម្បីជ្រើសរើសជាមួយនឹងចំនួនបុព្វលាភប្រចាំខែផ្សេងៗគ្នា ដែលនឹងត្រូវកាត់ដោយសាជីវកម្មដែលចូលរួម ឬនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស ឬហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគមនៅប្រភព ហើយផ្ញើទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍។

 

គម្រោងពិសេសនេះអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកចូលរួម៖

 • ធានាការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលចំណាយទាប
 • ប្រមូលមូលនិធិចូលនិវត្តន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅអាយុ 60 ឆ្នាំ
 • ពង្រីកការធានារ៉ាប់រងដល់ប្តីប្រពន្ធ និងកូន

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង 098 802 802 ថ្ងៃនេះ។

អត្ថប្រយោជន៍

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានតម្លៃសមរម្យ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងខ្ពស់
ទទួលបាន 200% នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍មរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុងនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់
ផ្ដល់ជូនថវិកាចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខ
ការការពារ និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធានា៖

ការការពារ និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមត្រូវបានផ្តល់ជូន៖ 

ផលិតផល អាយុជីវិតការពារជាក្រុមទូលំទូលាយ ផ្តល់ជូនសមាជិកដែលជាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនូវការការពារ និងអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖

 • អត្ថប្រយោជន៍ មរណភាព បណ្តាលមកពីគ្រប់មូលហេតុ៖ ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ ១០០%នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • អត្ថប្រយោជន៍ ពិការភាពទាំងស្រុងនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលមកពីគ្រប់មូលហេតុ៖ ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ ១០០%នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • អត្ថប្រយោជន៍ មរណភាព បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់៖ ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ ២០០%នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • អត្ថប្រយោជន៍ ពិការភាពទាំងស្រុងនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់៖ ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ ២០០%នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • ថវិកាចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខ៖ ចំនួន ១,០០០ ដុល្លារសម្រាប់គ្រប់គម្រោង មិនថាមរណភាពដោយសារមូលហេតុអ្វីឡើយ លើកលែងតែគម្រោង ៥ ដុល្លារ ដែលមានទំហំសំណង ថវិកាចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខត្រឹមតែ ៥០០ ដុល្លារ។
 • អត្ថប្រយោជន៍សាច់ប្រាក់បូកបង្គរ៖ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំខែដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលបានពីអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត នឹងត្រូវកាត់កងជាមួយនឹងចំណាយថ្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង និងការចំណាយសេវាធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗទៀត។ ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់នឹងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងគម្រោង សម្រាប់ការសន្សំ ជាមួយនឹងការប្រាក់ដែលត្រូវប្រកាសទៅតាមអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន។
 • សម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលមានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្នាំឡើង រាល់ការការពារ និងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នឹងត្រូវបានកែប្រែមកទទួលបានត្រឹម ៧៥%នៃអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង។ ដោយឡែក បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំខែដែលត្រូវបង់ មិនមានប្រែប្រួលឡើយ។

 

តើខ្ញុំត្រូវបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប៉ុន្មាន?

 • លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសគម្រោងជាមួយនឹងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចំាខែចាប់ពី ៥ ដុល្លារ  រហូតដល់ ២០ ដុល្លារ។ ការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបប្រចាំខែដែលធានាទាំងលោកអ្នក នឹងសមាជិកគ្រួសារ (ប្តី/ប្រពន្ធ និងកូន) មិនគួរឱ្យលើសពី ១០%នៃប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំខែឡើយ ដើម្បីធានាថាគម្រោងដែលបានជ្រើសរើស អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ និងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសាររបស់លោកអ្នក។
 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមាគឺ ៥ ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ។
 • ផលិតផលនេះអាចប្រើប្រាស់បានចំពោះអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលមានហានិភ័យស្តង់ដា (Standard risk)តែប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលមានហានិភ័យក្រៅស្តង់ដារហានិភ័យធានារ៉ាប់រង (Sub-standard risk)នឹងមិនអាចចូលរួមក្នុង​ការធានាសម្រាប់គម្រោងនេះទេ។
 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនឹងត្រូវកាត់កងជាប្រចាំខែដោយនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬសមាគម រហូតដល់បុគ្គលិកមានអាយុ 60 ឆ្នាំ ឬ​ពេលដែលបុគ្គលិកលាឈប់ ឬត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារ ដោយយកកាលបរិច្ឆេទកើតមុនគេ។
 • រយៈពេលអនុគ្រោះ ៖ នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬអង្គការ ឬសមាគមន៍ ដែលជាអ្នកចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះ នឹងទទួលបានរយៈពេល​អនុ​គ្រោះ ​30 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃដល់កំណត់ត្រូវបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដើម្បី​ធ្វើការទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមកកាន់​ក្រុមហ៊ុន​ ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ (ខេមបូឌា)ម.ក ដោយ​ផ្ទាល់។

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០៩៨ ៨០២ ៨០២ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ទាមទារសំណង
 1. ជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន Forte Life ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាត់បង់។
 2. បញ្ជូនឯកសារទាមទារសំណងដែលត្រូវការក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃ។
 3. ក្រុមរបស់យើងនឹងដំណើរការ និងដោះស្រាយការទាមទារក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីឯកសារពេញលេញទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ជូន។
 4. និយាយទៅកាន់ទីប្រឹក្សារបស់យើងម្នាក់នៅក្នុងផ្នែកទាមទារសំណងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម - ទូរស័ព្ទទៅពួកគេតាមលេខ 081 885 399 ឬអ៊ីមែល claims@fortelifeassurance.com
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ