ចុចលើប្រភេទដើម្បីមើលទម្រង់
ទាញយកបែបបទទាមទារសំណង
បុគ្គល និង គ្រួសារ
Life Education
អាជីវកម្ម
ត្រូវការជំនួយបន្ថែម?
របាយ​ការណ៍​ដដែល​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ដែល​បាន​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ដែរ។​ ភាព​មិន​ប្រក្រត្រី​ទាំង​នោះ ​មាន​ដូច​ជា​កន្លែង​ខ្លះ​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​សង្កេត​ក្នុង​ពេល​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត ​កន្លែង​ខ្លះ​ទៀត ​មន្ត្រី​ការិយាល័យ​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​ថត​រូប​ពី​ដំណើរ​ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត ​និង​ការិយាល័យ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​បាន​បិទ​បាំង​ដោយ​ការ​បិទ​ទ្វារ ឬ​បង្អួច​ការិយាល័យ​នៅ​ពេល​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ជាដើម។​