តើផលិតផល អាយុជីវិតមានកាលកំណត់ជាក្រុម ជាអ្វី?

Employees are the most valuable asset in every company. Offering Group Term Life insurance as part of their benefits helps keep them healthy, motivated, happy and worry-free. It gives them the peace of mind for themselves and their loved ones, in the case of unfortunate events.

 

Create customized company coverage for a minimum of 10 employees with Forte Life’s Group Term Life insurance policy. Under this package, we offer yearly renewable term assurance with affordable premiums and more than USD1,000,000 claim payouts in a year. It also provides one lump sum payment to an employee’s family in the case of accidents covered by the policy. 

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង 098 802 802 ថ្ងៃនេះ។

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

ការធានារ៉ាប់រងចាប់ពីបុគ្គលិក ១០នាក់ ឡើងទៅ
បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានតម្លៃសមរម្យ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងខ្ពស់
ផ្ដល់ការធានាដែលមានភាពបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន
លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល អាយុជីវិតមានកាលកំណត់ជាក្រុម មានដូចជា៖

Cost-effective and affordable premiums

As a group insurance plan, this product offers a cost-effective premium compared to other types of life insurance.

Customized group insurance plan

As a corporate employer, you have the freedom and flexibility to reward employees with extra benefits depending on their age, salary, position, and seniority within the company.

Minimum medical examination

Members do not require a medical examination as a prerequisite for acceptance into the Group Term Life Plan.

Higher Sum Assured

The Sum Assured is much higher compared to that granted in an individual life plan.

Worldwide 24-hour coverage

This plan offers worldwide 24-hour coverage for insured events.

Tax benefits

The Group Term Life insurance premium is allowed as a tax-deductible item.

How can I calculate the sum assured for my corporate employees?

You can choose to insure all your full-time, active working employees using of the following 3 ways:

  1. Insure all your corporate employees with the same assured amount regardless of their position. For example, you can set a USD10,000 sum assured for each and every one of your employees.
  1. Insure your corporate employees with a different sum assured as per their position or seniority. For example, USD30,000 for managers, USD20,000 for officers, and USD10,000 for non-officer workers.
  1. Insure all your corporate employees based on their monthly salary using a multiplier of 12, 24 or up to 36. For example, if the manager’s monthly salary is USD1,000, the employer can insure all staff at 24 times their monthly salary, therefore the sum assured suggested is USD24,000.

As an employer, this package gives you a lot of flexibility to tailor a plan based on your employee’s needs, size, company structure, and financial budget.

In addition, new employees joining the company may be added easily and those who leave may be removed on a monthly basis. This ensures that all active, working, full-time employees are covered once the plan starts. 

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០៩៨ ៨០២ ៨០២ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ទាមទារសំណង
  1. ផ្តល់ដំណឹងដល់ភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំក្នុងពេល ៣០ថ្ងៃពីថ្ងៃដែលបាត់បង់។
  2. ដាក់ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ស្នើសុំសំណងក្នុងពេល ៩០ថ្ងៃ។
  3. ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងដំណើរការ និងចេញសំណងក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំបានទទួលរាល់ឯកសារចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់។
  4. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ការិយាល័យទាមទារសំណងរបស់យើងខ្ញុំ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៨១ ៨៨៥ ៣៩៩ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល claims@fortelifeassurance.com
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ