ពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រងលើអ្នកធ្វើដំណើរ

"សូមបំពេញសំណុំបែបបទខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់ចំណុច រួចដាក់ស្នើទៅតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ។ សូមវាយញ្ជូលជាអក្សរធំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ "

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអនុលោមតាមមាត្រា ២០ នៃច្បាប់ធានារ៉ាប់រងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬការធ្វើវិសោធនកម្មលើប្រធានបទនានាដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ អ្នកត្រូវតែផ្ដល់ និងបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់បែបបទនេះអោយបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវ និងការពិតទាំងអស់ដែលអ្នកបានដឹង ឬបានគិត បើមិនដូច្នេះទេ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលត្រូវបានដាក់ស្នើនៅទីនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ។

ព័ត៌មានលម្អិតលើការធ្វើដំណើរ

រយៈពេលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (ចំនួនថ្ងៃ)

ថ្ងៃចេញដំណើរ*
ថ្ងៃត្រលប់មកវិញ*
រយៈពេលធ្វើដំណើររបស់អ្នក
ចំណាំ៖ ត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជា និងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ

ប្រទេសដែលត្រូវទៅ (សូមជ្រើសរើសប្រទេសដែលត្រូវទៅ): *

គម្រោងធានារ៉ាប់រង និងបុព្វលាភ

គម្រោងធានារ៉ាប់រង