ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

ហ្វតតេ តែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ ដែលព័ត៌មានទាំងនោះ ចាប់ពីបទសម្ភាសន៍ និងពត៌មានអត្ថាធិប្បាយ ការផ្សព្យផ្សាយអំពីផលិតផលថ្មីៗ ជាពិសេសការពិភាក្សាអំពីវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា។ សូមស្វែងរកព័ត៌មានអំពី ហ្វតតេ និងសេវាធានារ៉ាប់រងដូចខាងក្រោម៖