បានទិញរួចហើយ? ស្វែងរកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក
អ្នកត្រូវបានការពារគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

Going on vacation should be a relaxing time for you and your family. It's a time to sit back, stretch your legs, and do things you enjoy. Traveling for work should also be a stress-free experience, when you need to focus on your tasks and schedules. The last thing you need to worry about while going on holiday or a business trip is catching COVID, or how much it might cost you.

 

With our COVID-19 Outbound Insurance, the cost of hospitalization, surgery and other related expenses are covered. With this, you and your loved ones can have peace of mind - that is something that you cannot put a price on.

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ ។

តើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជំងឺកូវីដ ១៩ ក្រៅប្រទេសធានាលើអ្វីខ្លះ?

ជាមួយនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជំងឺកូវីដ ១៩ ក្រៅប្រទេស អ្នកអាចជ្រើសរើសការធានារ៉ាប់រងតាមភូមិសាស្ត្ររបស់អ្នកពីបញ្ជីប្រទេសរបស់យើង ដោយមានការធានារ៉ាប់រងរហូតដល់ 90 ថ្ងៃ។

មើលតារាងតម្លៃរបស់អ្នកឥឡូវនេះ

តារាអត្ថប្រយោជន៍


ទូទាំងពិភពលោក (រួមទាំងប្រទេសថៃផង)
COVID SAFE $10,000
COVID SAFE $20,000
COVID SAFE $50,000
អត្ថប្រយោជន៍
រូបិយបណ្ណ
ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក
អត្ថប្រយោជន៍អតិបរមាសម្រាប់គ្រប់ផ្នែកក្នុងរយៈពេលធានារ៉ាប់រង

(អត្ថប្រយោជន៍អតិបរមាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីត-19 ក្នុងម្នាក់ ក្នុងរយៈពេលធានា)

10,000 20,000 50,000
ទីតាំងភូមិសាស្រ្ដនៃការធានា
ទូទាំងពិភពលោក ទូទាំងពិភពលោក ទូទាំងពិភពលោក
ប្រភេទជំងឺដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
ជំងឺកូវីដ-19 តែប៉ុណ្ណោះ ជំងឺកូវីដ-19 តែប៉ុណ្ណោះ ជំងឺកូវីដ-19 តែប៉ុណ្ណោះ
ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
1
បន្ទប់មន្ទីរពេទ្យ និងអាហារ

(អតិបរមា 60ថ្ងៃ)

100 / ថ្ងៃ 100 / ថ្ងៃ 150 / ថ្ងៃ
2
បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់កម្រិតធ្ងន់

(អតិបរមា 30ថ្ងៃ)

500 / ថ្ងៃ 500 / ថ្ងៃ 1,000 / ថ្ងៃ
3
ថ្លៃចំណាយក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
800 / ថ្ងៃ 800 / ថ្ងៃ 800 / ថ្ងៃ
4
ការថតស្កេន CT & MRI
500 500 1,000
5
រថយន្តគិលានសង្គ្រោះតាមផ្លូវគោក
រហូតដល់អតិបរមា រហូតដល់អតិបរមា រហូតដល់អតិបរមា
6
ការវះកាត់
រហូតដល់អតិបរមា រហូតដល់អតិបរមា រហូតដល់អតិបរមា
7
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ

(អតិបរមា 20ថ្ងៃ) (ប្រសិនបើត្រូវបានទូទាត់សំណងដោយបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងដទៃទៀត)

50 / ថ្ងៃ 50 / ថ្ងៃ 80 / ថ្ងៃ
សម្រាប់ប្រទេសថៃ
SAFE THAILAND $10,000
អត្ថប្រយោជន៍
រូបិយបណ្ណ
ដុល្លារអាមេរិក
អត្ថប្រយោជន៍អតិបរមាសម្រាប់គ្រប់ផ្នែកក្នុងរយៈពេលធានារ៉ាប់រង

(អត្ថប្រយោជន៍អតិបរមាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីត-19 ក្នុងម្នាក់ ក្នុងរយៈពេលធានា)

10,000
ទីតាំងភូមិសាស្រ្ដនៃការធានា
ប្រទេសថៃ
ប្រភេទជំងឺដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
ជំងឺកូវីដ-19 តែប៉ុណ្ណោះ
ផ្នែកទី១៖ ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
1
បន្ទប់មន្ទីរពេទ្យ និងអាហារ

(អតិបរមា 60ថ្ងៃ)

70 / ថ្ងៃ
2
បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់កម្រិតធ្ងន់

(អតិបរមា 30ថ្ងៃ)

500 / ថ្ងៃ
3
ថ្លៃចំណាយក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
500 / ថ្ងៃ
4
ការថតស្កេន CT & MRI
350
5
រថយន្តគិលានសង្គ្រោះតាមផ្លូវគោក
500
ផ្នែកទី២៖ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម
6
មរណភាព បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ-19

(រយៈពេលរង់ចាំ៖ 7 ថ្ងៃ)

5,000
7

I) មរណភាព បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់

II) ពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់

5,000

ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ទាមទារសំណង

ជាអកុសល ប្រសិនបើលទ្ធផលតេស្តកូវីដរបស់អ្នក គឺ វិជ្ជមាន អ្នកនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងបណ្តាញមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំ។

 

ការជូនដំណឹងទាមទារសំណង និងការផ្តល់សំណង

អ្នក ឬអ្នកតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកត្រូវបានតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន Forte ដោយផ្ទាល់អំពីលទ្ធផលតេស្តកូវីដ ១៩វិជ្ជមានរបស់អ្នក។ ក្រុមការងារផ្តល់សំណងរបស់យើងខ្ញុំ នឹងផ្តល់ការប្រឹក្សាបន្ថែមជូនអ្នក ឬអ្នកតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកអំពីដំណើរការទាមទារសំណង និងឯកសារចាំបាច់។ ឯកសារគោលដែលពួកយើងត្រូវការមានដូចជា៖

  • បែបបទទាមទារសំណង
  • លទ្ធផលតេស្តកូវីដ ១៩វិជ្ជមានពីមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានការអនុញ្ញាត និងតែងតាំងពីអាជ្ញាធរដែនដីនៃប្រទេសគោលដៅ
  • វិក្កយប័ត្រមន្ទីរពេទ្យ
  • ឯកសារបន្ថែមពីខាងមន្ទីរពេទ្យ

ប្រសិនបើការទាមទារនេះត្រឹមត្រូវ យើងនឹងបង្វិលសំណងជូនអ្នកក្នុងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានឯកសារគ្រប់គ្រាន់។ សំណងនេះនឹងត្រូវសងទៅកាន់អ្នក អ្នកទទួលផលរបស់អ្នក ឬសងផ្ទាល់ទៅកាន់ខាងមន្ទីរពេទ្យ

សម្រាប់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារសំណងសូមទាក់ទងមកកាន់៖

  • លេខទូរស័ព្ទ៖(+855) 86 777 929
  • លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់៖(+66) 2 180 5588
  • អ៊ីម៉ែល៖ covidoutbound@forteinsurance.com

 

ក្រុមហ៊ុន Forte Insurance (Cambodia) Plc.  រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលការណ៍ក្នុងការទាមទារសំណងរបស់គម្រោងនេះ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ