ផលិតផលធានារ៉ាប់រង លើអ្នកដំណើរ

ធានាបាននូវការទទួលយកបទពិសោធន៏ថ្មីៗ ជាមួយនិងទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាល

អស់កង្វល់នឹងការធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកជាមួយ​ ហ្វតតេ!

ទិញឥឡូវនេះ

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

សេវាធានារ៉ាប់រងលើអ្នកដំណើររបស់ ហ្វតតេ នឹងផ្តល់ការទូទាត់សំណងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅលើបញ្ហាដូចជា​ ការបាត់បង់ឥវ៉ាន់និងរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួន ការចំណាយលើការសម្រាកព្យាបាលនៅបរទេស និង/ឬ ការចំណាយបន្ថែមផ្សេងៗ ទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ការប្លន់យន្ដហោះ គ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិត និងពិការភាពជាអចិន្រ្តៃយ៍ ។

 

ផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតរួមមាន

  • សំណងសម្រាប់ការបាត់បង់ប្រាក់កក់ដែលមិនអាចដកវិញបាន នៅពេលការធ្វើដំណើរត្រូវបានលុបចោល

  • ជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ២៤ ម៉ោងនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ Europ Assistance

អត្ថប្រយោជន៍និងការកំណត់អតិបរមារបស់ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង

ផ្នែក

អត្ថប្រយោជន៍ និងការកំណត់

Super Plan (US $) Standard Plan (US $)

1

ចំណាយលើការសម្រាកព្យាបាល និងចំណាយបន្ថែមផ្សេងៗនៅបរទេស

100,000

50,000

2

សេវា​ និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត សម្រាប់ការង្គ្រោះបន្ទាន់ 24 ម៉ោង

អត្ថប្រយោជន៍ផ្តល់ជូនដូចគ្នាសំរាប់បុគ្គលធានាម្នាក់ៗ ។ ព័ត៌មានលម្អិតត្រូវបានចែងក្នុងប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង

3

ការបាត់បង់ជីវិត និងពិការភាពអចិន្រ្តៃយ៍ដោយសារគ្រោះថ្នាក់

60,000

30,000

4

ឥវ៉ាន់និងរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួន

3,000

1,500

5

ការបាត់ប្រាក់កាស

600

300

6

ទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន

500,000

250,000

7

ការបង់ខាតលើប្រាក់កក់​ និង​លើការលុបចោលការធ្វើដំណើរ

6,000

3,000

8

ការប្លន់យន្ដហោះ

3,000

1,500

ទាញយក

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ