ផលិតផលធានារ៉ាប់រង លើអ្នកដំណើរ

ធានានូវទេសភាពថ្មី សម្លេង និងបទពិសោធន៍

អស់កង្វល់នឹងការធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកជាមួយ​ ហ្វតតេ!

ទិញឥឡូវនេះ

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

សេវាធានារ៉ាប់រងលើអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ផ្តល់ការទូទាត់សំណងសម្រាប់ឥវ៉ាន់និងរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដែលបានបាត់។ ការចំណាយលើការសម្រាកព្យាបាលនៅបរទេស និង/ឬ ការចំណាយបន្ថែមផ្សេងទៀត ទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ការប្លន់យន្ដហោះ ឧប្បត្ដិហេតុគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិត និងពិការភាពអចិន្រ្តៃយ៍ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរ។

ផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀត

  • ប្រាក់សំណងសម្រាប់ការបាត់បង់ប្រាក់បញ្ញើដែលមិនអាចដកហូតបាន កើតឡើងនៅពេលអ្នកបោះបង់ការធ្វើដំណើរ

  • ជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ២៤ ម៉ោងនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ SOS អន្តរជាតិ

អត្ថប្រយោជន៍និងការកំណត់អតិបរមាក្នុងគោលនយោបាយ

ផ្នែក

អត្ថប្រយោជន៍ និងការកំណត់

Super Plan (US $) Standard Plan (US $)

1

ការសម្រាកព្យាបាល និងការចំណាយបន្ថែមផ្សេងៗនៅបរទេស

100,000

50,000

2

សេវា​ និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត សម្រាប់ការង្គ្រោះបន្ទាន់ 24 ម៉ោង

អត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាសំរាប់បុគ្គលធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ។ ព័ត៌មានលម្អិតដូចបានបញ្ជាក់ក្នុងគោលនយោបាយ

3

ឧប្បត្ដិហេតុគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិត និងពិការភាពអចិន្រ្តៃយ៍

60,000

30,000

4

ឥវ៉ាន់និងរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួន

3,000

1,500

5

ការបាត់ប្រាក់កាស

600

300

6

ទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន

500,000

250,000

7

ការខាតបង់ប្រាក់កក់​ និងការបង់ថ្លៃលើការ លុបចោល  ការធ្វើដំណើរ

6,000

3,000

8

ការប្លន់យន្ដហោះ

3,000

1,500

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ