ផលិតផលធានារ៉ាប់រង គ្រោះថ្នាក់បុគ្គល

គ្រោះថ្នាក់រមែងតែងតែកើតមានឡើង

ការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនិងអ្នក

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

សេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលរបស់ក្រុមហ៊ុន​ ហ្វតតេ ផ្តល់ជូនទាំងនៅក្នុងប្រទេស (ទាក់ទងនឹងការងារ) ឬនៅទូទាំងពិភពលោក (អំឡុងពេល​បម្រើការងារ ឬ ក្រៅម៉ោងការងារ) នូវការធានាពេញ ២៤ម៉ោងទៅលើឧប្បត្ដិហេតុគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិត របួស និងពិការភាពអចិន្រ្តៃយ៍សម្រាប់គ្រួសារអ្នកនិងអ្នក។

ផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀត

  • តម្លៃសមរម្យ
  • ភាពបត់បែន
  • សេវាកម្មផ្ដល់សំណងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
  • ការធានាទូលំទូលាយ
  • ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន
  • ករណីបាត់ខ្លួន​ និងរកឃើញវិញ
  • ការធានាបន្ថែម

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ