ផលិតផលធានារ៉ាប់រង គ្រោះថ្នាក់បុគ្គល

គ្រោះថ្នាក់រមែងតែងតែកើតមានឡើង

ការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនិងអ្នក

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

ការធានារ៉ាប់រងពេញ២៤ម៉ោងតូ្រវបាន​ផ្ដល់សម្រាប់ធានាលើឧប្បត្តិហេតុគ្រោះថ្នាក់អំឡុងពេលបំពេញការងារ ឬការលម្ហែកម្សាន្ត។ គម្រោងនេះរួមមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ (លើកលែងតែករណីមិនធានា) មិនថាអំឡុងពេលបម្រើការងារ​ ឬក្រៅម៉ោងការងារ កើតឡើងនៅគេហដ្ឋាន ឬអំឡុងពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្ដ។ គ្មានការកំណត់ចំពោះទីតាំងភូមិសាស្ត្រឡើយ នេះជាផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលផ្ដល់ការធានាលើគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោក។

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

  • តម្លៃសមរម្យ
  • ភាពបត់បែន
  • សេវាកម្មទាមទារសំណងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
  • ការធានាទូលំទូលាយ
  • ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន
  • ករណីបាត់ខ្លួន​ និងរកឃើញវិញ
  • ការធានាបន្ថែមផ្សេងៗ

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ