ផលិតផលធានារ៉ាប់រង សុខភាពអន្តរជាតិ Medi+

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិ សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ និងជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បំពេញតាមថវិកា និងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ការធានា

Medi+ ផ្តល់នូវការធានាដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ការចំណាយថ្លៃព្យាបាលចាំបាច់ រួមទាំងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ការព្យាបាលជំងឺក្រៅ នៅទូទាំងពិភពលោក សេវាបញ្ជូនសង្រ្គោះបន្ទាន់ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការធានាលើជំងឺមានស្រាប់ (សម្រាប់គម្រោងដែលជ្រើសរើស)។

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

  • ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងរហូត​ដល់ ២.៥០០.០០០​ ដុល្លារ​អាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំ
  • មន្ទីរពេទ្យដៃគូជាង ៧៥០.០០០កន្លែងទូទាំង​ពិភពលោក
  • គម្រោងមានភាពបត់បែនតាមតម្រូវការលោកអ្នក
  • ការទូទាត់ដោយផ្ទាល់នៅតាមបណ្តាញមន្ទីរពេទ្យដៃគូយើងខ្ញុំ
  • សេវាប្រឹក្សា ២៤ម៉ោង
  • ជម្រើសអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរួមមាន៖ មាតុភាព ការពិនិត្យសុខភាព សុខភាពមាត់ធ្មេញ និងសុខភាពភ្នែកសម្រាប់គម្រោងរបស់អ្នក។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ