ផលិតផលធានារ៉ាប់រង Medi+

ភាពទូលំទូលាយនៃគម្រោងការថែទាំសុខភាពទាំង៣

សម្រាប់គ្រប់ថវិកានិងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

ជាមួយ Medi+ ផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់សេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិធំៗ ចំនួន ៣ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា និងជនបរទេស នូវរាល់ការចំណាយថ្លៃព្យាបាលចាំបាច់ រួមទាំងការព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យ ការព្យាបាលក្រៅ សេវាបញ្ជូនសង្រោះបន្ទាន់ និង​ សុខភាពផ្លូវចិត្ត។

ផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀត

  • ទឹកប្រាក់ធានារាប់រងរហូតដល់ ២.៥០០.០០០​ ដុល្លារ​អាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំ 
  • មន្ទីពេទ្យជាង ៧៥០.០០០កន្លែងទូទាំង​ពិភពលោកជាង ១៥០ ប្រទេស
  • គម្រោងមានភាពបត់បែនតាមតម្រូវកាលោកអ្នក
  • ការទូទាត់នៅតាមបណ្តាញមន្ទីរពេទ្យដៃគូយើងខ្ញុំ
  • សេវាប្រឹក្សា ២៤ម៉ោង
  • សេវាធានារ៉ាប់រងបន្ថែម​ - លោកអ្នកអាចជាវសេវាធានារ៉ាប់រងបន្ថែមទៀតដូចជា សេវាថែទាំមាតុភាព សុខុមាលភាព សុខភាពធ្មេញ និងភ្នែកសម្រាប់គម្រោងរបស់លោកអ្នក។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ