ផលិតផលធានារ៉ាប់រង Figtree Blue

ផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិដែលមានតំលៃសមរម្យមិនថាអ្នកនៅទីណាក៍ដោយ

សម្រាប់និយោជិតរបស់អ្នក គ្រួសារអ្នក និងអ្នក

 

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

សេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិ Figtree Blue ផ្តល់ជូនដល់ជនបរទេសរស់នៅកម្ពុជា និងប្រជាជនកម្ពុជានូវតម្លៃសមរម្យ និង​ផ្ដល់ការធានាលើការព្យាបាលនិងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជាច្រើនទៀតដល់និយោជិតរបស់អ្នកក្រុមគ្រួសារអ្នកនិងអ្នក។

ផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀត

  • ​​ការអនុម័តឆាប់រហ័ស និង​ផ្ដល់សំណងយ៉ាងមាន​ប្រសិទ្ធភាព
  • FigTree Blue មានតម្លៃសមរម្យ
  • ផ្ដន់ការធានាទូទាំងពិភពលោក
  • សេវាបញ្ជូនសង្គ្រោះបន្ទាន់
  • ការព្យាបាលជម្ងឺក្រៅ

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ