អស់បារម្ភរឿងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ នៅពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក!

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តក្នុងស្រុករបស់ ហ្វតតេ ការពារអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចំណាយចាប់ពី ៣ដុល្លារ ទៅ ៥ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តរយៈពេល ២ ទៅ ៥ថ្ងៃ អ្នកនឹងទទួលបានការធានារហូតដល់ ១ម៉ឺនដុល្លារ។

លោកអ្នកអាចទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះបានយ៉ាងងាយតាមរយៈ អនឡាញ ដោយអ្នកគ្រាន់តែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន លេខទូរសព្ទ រយៈពេលធ្វើដំណើរ និង ទិសដៅដែលលោកអ្នកចង់ទៅ ។

ការពារសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នក និងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ ពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលយើងមិនអាចដឹងមុនកំឡុងពេលដំណើរកំសាន្តនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកខាងមុខនេះ ដោយជាវបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តក្នុងស្រុករបស់ ហ្វតតេ។

Travel with your loved ones without any worries

Forte’s Domestic In-land Travel Insurance protects you wherever you are in Cambodia, with premiums ranging from only $3 to $5 for a total sum insured of up to $10,000 per person.

Get instant coverage online now - just submit your national ID card/passport, contact number, travel date/duration, and travel destination(s).

Protect yourself and your beloved family from the unexpected during this holiday season. Buy online now and travel safe with Domestic In-land Travel Insurance.

អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង
Insured Items
2 ថ្ងៃ/days 3 ថ្ងៃ/days 5 ថ្ងៃ/days
1. មរណភាព/ពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ / Accidental Death and/or Permanent Disablement $10,000 $10,000 $10,000
2. ថ្លៃចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ / Accidental Medical Expenses $1,000 $1,000 $1,000
ទឹកប្រាក់ធានាសរុបក្នុងមួយបណ្ណ / Total sum insured per policy $10,000 $10,000 $10,000
បុព្វលាភ / Premium $3 $4 $5
ដែនកំណត់ធានារ៉ាប់រង / Geographical Coverage នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា / Cambodia Only
Download Policy Wording Download Claim Procedure