ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ អាជីវកម្ម

៤៥,៦% នៃចំណែកទីផ្សារ

នៅឆ្នាំ ២០១៨ យើងមានបុព្វលាភសរុប ៣៩,៥ លានដុល្លារ​អាមេរិក ជាមួយនឹងការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅលើផលិតផលធានារ៉ាប់រងយានយន្ត គ្រោះថា្នក់ វេជ្ជសាស្រ្ត និងផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិ។

 

លំដាប់​ AA លើកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ

នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Global Credit Rating Co វាយតម្លៃលំដាប់ AA ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យដែលមានស្ថេរភាពទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពទូទាត់សំណងលើកម្រិតជាតិ និង B+ លើចំណាត់ថ្នាក់អន្ដរជាតិ។

ការទទួលស្គាល់

"ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅល្អបំផុតនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ​២០១៩"

បណ្តាញសកល

ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាស៊ី រហូតដល់អឺរ៉ុប និងចក្រភពអង់គ្លេស ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោករបស់យើងខ្ញុំធានាជូនអតិថិជននូវដំណោះស្រាយដែលមានគុណភាព និងស្តង់ដាអន្តរជាតិ។

ផលិតផល របស់យើង

ផលិតផលធានារ៉ាប់រង អាកាសចរណ៍
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង យានយន្ត
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ហានិភ័យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ចោរកម្ម
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ហានិភ័យនៃការសាងសង់/ការតំឡើង
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ហានិភ័យទាំងអស់នៃបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិក
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ថែទាំសុខភាពបុគ្គលិក
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ភាពស្មោះត្រង់របស់បុគ្គលិក
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង អគ្គិភ័យ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង គ្រោះថ្នាក់បុគ្គលជាក្រុម
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង សម្រាកពេទ្យ និងវះកាត់
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ហានិភ័យទាំងអស់នៃទ្រព្យសម្បតិ្ត
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង សុខភាពអន្តរជាតិ Medi+
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង សាច់ប្រាក់
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង Oil and Gas
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ផ្ទាំងកញ្ចក់
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ទំនួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ទំនួលខុសត្រូវសាធារណៈ និងផលិតផល
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ការធ្វើដំណើរប្រចាំឆ្នាំ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ការផ្ទុះម៉ាស៊ីនដោយប្រើចំហាយ/ចំហេះ​
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ភារៈទទួលខុសត្រូវរបស់នាយក និងមន្រ្តីគ្រប់គ្រង
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង គ្រឿងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនសាងសង់

ដៃគូ របស់យើង

អតិថិជន របស់យើង