ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ អាជីវកម្ម

៤៤% នៃចំណែកទីផ្សារ

នៅឆ្នាំ ២០១៩ បុព្វលាភសរុបរបស់យើងមានចំនួន ៤៤,៧ លានដុល្លាររួមជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងផ្នែកផលិតផលធានារ៉ាប់រងយានយន្ត ឧបទ្ទវហេតុ វេជ្ជសាស្ត្រ និងទ្រព្យសម្បត្តិ។

លំដាប់​ AA លើកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ

នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Global Credit Rating Co. វាយតម្លៃលំដាប់ AA លើទស្សនវិស័យដែលមានស្ថេរភាពទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពទូទាត់សំណងកម្រិតជាតិ និងលំដាប់ B លើកម្រិតអន្ដរជាតិ។

ការទទួលស្គាល់

នៅឆ្នាំ ២០២០ អង្គការធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ Global Banking & Finance Review បានទទួលស្គាល់ពួកយើងថាជា “ការធានារ៉ាប់រងទូទៅឆ្នើមប្រចាំទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជា”។

បណ្តាញសកល

ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុប និងចក្រភពអង់គ្លេស នាំឱ្យការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោករបស់យើងខ្ញុំធានាជូននូវដំណោះស្រាយដែលមានគុណភាពស្តង់ដាអន្តរជាតិដល់អតិថិជន និងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

ផលិតផល របស់យើង

ផលិតផលធានារ៉ាប់រង អាកាសចរណ៍
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង យានយន្ត
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ដំណើរកម្សាន្ដប្រចំាឆ្នំា
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង អគ្គិភ័យ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង សុខភាពអន្តរជាតិ Medi+
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង គ្រោះថ្នាក់បុគ្គល
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង សម្រាកពេទ្យ និងវះកាត់
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ភាពស្មោះត្រង់បុគ្គលិក
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ថែទាំសុខភាពបុគ្គលិក EmCare
ធានារ៉ាប់រង សុខភាពអាជីវកម្ម
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ទ្រព្យសម្បតិ្ត
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ការសាងសង់/ការតំឡើង
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង គ្រឿងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង លើទំនិញក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ផ្ទាំងកញ្ចក់
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ហានិភ័យនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង សាច់ប្រាក់
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ចោរកម្ម
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ទំនួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ទំនួលខុសត្រូវសាធារណៈ និងផលិតផល
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ទំនួលខុសត្រូវស្របច្បាប់នៃនាយកនិងមន្រ្តីគ្រប់គ្រង
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង Oil and Gas
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង គ្រឿងម៉ាស៊ីនដោយប្រើចំហាយ/ចំហេះ​

ដៃគូ របស់យើង

អតិថិជន របស់យើង